RSS
poniedziałek, 18 lutego 2013

Funding for French sister city approved

The City of Bandera will continue to support the Sister City project by adding two new partnership cities in France to the list. The city’s overall funding won’t increase however, as there will be less travel involved to the existing cities in Poland and Ukraine.

Ambassador Elenora Dugosh Goodley reported the Sister City and County Partnership plans to cut back on the exchange of delegations that will travel between Bandera and the Polish and Ukrainian cities.

She said her discussions with Bandera County Judge Richard Evans concerned making the program efficient so they could increase new partnerships.

The Polish representatives agreed to downsize, also.

“We’ll continue to be partners,” she said. Future visits would involve a six person-team sans students, and would last a week.

In the past, a Bandera delegation would go to Poland one year and a Polish delegation would come the next.

In the future, visits may be optional.

County government will have a representative on the local sister city board and Goodley encouraged the city to appoint someone to the board, too.

“You are a part of what’s going on,” she said. “It’ll help it all run smoothly.”

There are two villages in France that would like to partner with Bandera.

“They claim to be the cowboy capital of France and Europe,” Goodley said. “They have a ranch with longhorns - a working ranch. They also have a rodeo festival every year.”

The group wants to connect with Texas.

“Let’s do it before someone else does,” she said.

Lynn Palmer, who is destined for a seat on the Bandera Economic Development Cooperation, questioned using city funds for the project.

“We have never used money from the city or county,” Goodley said. “We pay for our travel, hotel, and meals.”

Local funds are only used for the gifts and other customary expenses when the visitors come. That is long standing international tradition of presenting gifts to visiting dignitaries.

“It’s only every other year,” Goodley said.

Council member Binky Archer noted that the money for the partnership visits used to come from the EDC, but that money will now come from the Hotel/Motel Occupancy Tax funds.

Goodley said the visits give Bandera publicity that it can’t get without thousands of dollars in advertising.

The council unanimously approved the partnership with the French cities.

 By James Henry Frazar jameshenry@banderabulletin.com 

http://www.banderabulletin.com/news/article_cc3ea806-76be-11e2-9419-001a4bcf887a.html

 

Finansowanie francuskiego miasta siostrzanego zatwierdzony
Miasto Bandera nadal będzie wspierać projekt MIASTO PARTNERSKIE dodając dwa nowe miasta partnerskie we Francji do listy. Miasta ogólne finansowanie nie wzrośnie jednak, jak będzie mniej turystyczna zaangażowany do istniejących miast w Polsce i na Ukrainie.
Ambasador Elenora Dugosh Goodley zgłoszone miastu siostra i County Partnerstwo planuje ciąć na wymianę delegacji, które będą podróżować między Banderze i miast polskich i ukraińskich.
Powiedziała, że ​​jej rozmowy z Bandera County sędzia Richard Evans objętego czyniąc program wydajny, aby mogli zwiększyć nowych partnerstw.
Polscy przedstawiciele zgodzili się na redukcję, również.
"Będziemy nadal partnerzy," powiedziała. Przyszłych wizyt wymagałoby sześć osób-Team sans studentów i potrwa tydzień.
W przeszłości, delegacja Bandera pojedzie do Polski jednego roku i polska delegacja przyjdzie następny.
W przyszłości, wizyty mogą być opcjonalne.
Rząd powiatu będzie mieć przedstawiciela lokalnej rady miasta siostrzanego i Goodley zachęcać miasta do powołania kogoś na pokładzie, też.
"Jesteś częścią tego, co się dzieje," powiedziała. "Pomoże to wszystko działa płynnie."
Istnieją dwie wioski we Francji, które chciałyby współpracować z Bandery.
"Oni twierdzą, że kapitał kowboj z Francji i Europie," Goodley powiedział. "Oni mają ranczo z Longhorns - ranczo pracy. Mają też festiwal rodeo co roku. "
Grupa chce się połączyć z Teksasu.
"Zróbmy to, zanim zrobi to ktoś inny", powiedziała.
Lynn Palmer, który jest przeznaczony na miejsce na gospodarczej Bandera Współpracy Rozwojowej, przesłuchiwany wykorzystaniu funduszy miasto dla tego projektu.
"My nigdy nie używane pieniądze z miasta lub powiatu," Goodley powiedział. "Płacimy za naszej podróży, hotelu i wyżywienia."
Miejscowe środki są wykorzystywane wyłącznie na prezenty i inne koszty zwyczajowych kiedy przyjeżdża. To jest długotrwałą międzynarodową tradycję prezenty do dostojników odwiedzających.
"To jest tylko co drugi rok," Goodley powiedział.
Członek Rady Binky Archer zauważył, że pieniądze dla partnerstwa wizyt używane pochodzić z EDC, ale że pieniądze będą teraz pochodzić z Hotel / Motel funduszy Podatkowych Obecności.
Goodley powiedział wizyty dać rozgłos Bandera, że ​​nie może dostać się bez tysięcy dolarów na reklamę.
Rada jednogłośnie zatwierdziła partnerstwo z francuskich miast.

Tłumaczenie: google translator10:37, czeszka22
Link

On Valentine Day Feb 14, 2013, Harriet and Gerry Payne were awarded the 2012 Bandera County Commissioners Court Distinguished Plaque for their service in Europe and in Texas.
Commissioner Dour King was appointed for another two years as the Commissioner Courts Liaison and Director for the Bandera County Sister Partnership.Commission King was also appointed Liaison for the Bandera County Historical Commission.
Elenora Dugosh Goodley was appointed for Bandera County Ambassador for four years, February 14, 2013 to December 31, 2016.
Roy Dugosh was elected as Historical Chairman by the Bandera County Historical Commission Members on February 11, 2013 for a two year term ending on December 31, 2014.

09:40, czeszka22
Link