RSS
sobota, 31 grudnia 2011

18:29, czeszka22
Link
piątek, 30 grudnia 2011
czwartek, 29 grudnia 2011

Drodzy Diecezjanie!
29 grudnia br. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował pasterzem diecezji gliwickiej biskupa Jana Kopca, dotychczasowego biskupa pomocniczego naszej diecezji.
Biskup Jan Kopiec przez całe swoje życie jest związany z diecezją opolską. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie–Opolu, 30 kwietnia 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie w opolskiej katedrze z rąk pierwszego biskupa opolskiego Franciszka Jopa. W latach 1978–1982 odbył studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył uzyskaniem stopnia doktora. Od tego czasu jest wykładowcą i profesorem w naszym Wyższym Seminarium Duchownym, a od momentu powstania Uniwersytetu Opolskiego również na Wydziale Teologicznym. Oprócz tego pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji duszpasterskich i naukowych. Pasją biskupa Jana Kopca jest historia Kościoła, a badania naukowe w tej dziedzinie pozwoliły mu zdobywać kolejne stopnie naukowe aż po stanowisko
profesora zwyczajnego.
5 grudnia 1992 roku ks. Jan Kopiec został mianowany biskupem pomocniczym w Opolu. Święcenia biskupie przyjął w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 1993 roku w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II.
W imieniu własnym i wszystkich diecezjan pragnę serdecznie podziękować biskupowi Janowi za posługę w naszym Kościele opolskim. Jego zaangażowanie koncentrowało się nie tylko na twórczej działalności naukowej. Swoje pasterskie powołanie realizował przez pracę w Kurii Diecezjalnej, a przede wszystkim przez sprawowanie świętych posług w poszczególnych wspólnotach parafialnych, jak też podczas uroczystości w naszych diecezjalnych sanktuariach. Wyrazem naszej wspólnej wdzięczności niech będzie modlitwa w intencji nowego Biskupa Gliwickiego. Chcemy to uczynić w sposób szczególny w dniu 6 stycznia 2012 roku podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem biskupa Jana o godz. 10.30 w katedrze opolskiej w 19. rocznicę jego święceń biskupich.
Zapraszam na tę Eucharystię kapłanów, siostry zakonne i wiernych. Proszę również, aby w tym dniu we wszystkich kościołach naszej diecezji podczas Mszy św. w modlitwie wiernych polecano Bogu biskupa Jana i jego posługiwanie w Kościele gliwickim, a po Komunii św. odśpiewano dziękczynne Te Deum laudamus.
Uroczysty ingres biskupa Jana Kopca do katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach odbędzie się 28 stycznia 2012 roku.
Życzymy nowemu Pasterzowi Kościoła gliwickiego światła i mocy Ducha Świętego, a biskupie zawołanie „Krzyż Chrystusa – nadzieja nasza” niech Go umacnia, gdy z wiarą i miłością podejmuje apostolskie wezwanie.

† Andrzej Czaja
Biskup Opolski

 
Dear Diocese!
December 29 this year Pope Benedict XVI appointed Bishop of the Diocese of Gliwice Pastor Jan Kopiec, former auxiliary bishop of our diocese.
Bishop Jan Kopiec for their whole life is connected with the Diocese of Opole. After graduating at the Seminary of Opole in Nysa-Opole, 30 April 1972 was ordained a priest in the cathedral at the hands of Opole first Bishop of Opole - Francis Jopa. In the years 1978-1982 he studied the history of professional church at the Catholic University of Lublin, where he graduated in obtaining a doctoral degree. Since that time, is a lecturer and professor in our Seminary, and since the inception of the University of Opole also at the Faculty of Theology. In addition, he held many responsible pastoral and academic functions. Passion of Bishop Jan Kopiec is the story of the Church, and research in this area allowed him to earn more degrees to the position
full professor.
December 5, 1992, Jan Kopiec was appointed Auxiliary Bishop of Opole. Ordained Bishop of Hildesheim in the Feast of the Epiphany January 6, 1993 in Rome at the hands of Pope John Paul II.
On behalf of myself and all I would like to thank the diocese Bishop Jan for the ministry of our church in Opole. His involvement has focused not only on creative scientific activity. His pastoral vocation pursued by work in the Diocese, and especially by the celebration of the sacred ministry in each parish communities, as well as during a ceremony in our diocesan shrines. Expression of our gratitude, let it be a common prayer for the new Bishop of Gliwice. We want to do it in a special way on 6 January 2012, during Mass. exercised under the leadership of Bishop John in the chair. 10.30 in Opole cathedral in the 19th anniversary of his episcopal ordination.
I invite you to the Eucharist, priests, nuns and faithful. Please also note that on this day in all the churches of our diocese during Mass. faithful in prayer, I commend to God Bishop John and his ministry in the Church of Gliwice, and after Holy Communion sung Te Deum Laudamus.
Solemn enthronement of Bishop Jan Kopiec to the Cathedral of Saints Peter and Paul in Gliwice will be held on 28 January 2012.
We wish the new Pastor of the Church Gliwice light and power of the Holy Spirit, and the bishops call "cross of Christ - our hope," let him strengthens, when the faith and love take the apostolic call.

† Andrzej Czaja
The Bishop of Opole
(translated by google translator)
18:50, czeszka22
Link
wtorek, 27 grudnia 2011
Erin Gray, a Bandera County School Teacher and International Sister Partnership School Direstor is Awarded the 2011 Distinguished Service Award from the Bandera County Commissioners Court on December 22, 2011.

Tp see movie made by ELenora, click here: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000037500813

 

 

Erin Gray - Bandera County Independent School Teacher at Alkek Elementary School.

 

Erin has been a school teacher for many years and worked with young school children in different capacities, including handicapped children. Erin has been a member of the Bandera County Sister Partnership for 5 years. She organized the BISD International Sister Partnership exchange program with Poland and is working to organize an exchange program with the Tysmenytsia District in Ukraine.

 

Beginning in 2006, Erin coordinated school exchange workshop projects with the Strzelce Opolskie schools and Bandera Independent School District. She has participated in 5 partnership exchange visits and been active in getting students involved in history, culture, and exchange visits with sister partner schools. In 2009, Erin organized and put together a handmade quilt of different art designs by Alkek Elementary students and teachers and presented the "Quilt" to the city and school officials during the 2009 Sister Partnership Exchange visit in Strzelce Opolskie, Poland.

 

During the June 2011 Exchange visit in Tysmenytsia, Ukraine, Erin visited several schools in the Tysmenytsia District getting information and contacts for future exchange school programs and projects with the Tysmenytsia District schools. Erin is currently writing and preparing a code of conduct and qualification booklet that will be printed in English, Polish, and Ukrainian for the Bandera County Sister Partnership board members, officials, students and teachers, and exchange visit partners and participants. Her work skills and ability to coordinate and put into motion international school exchanges programs for students has proved to be exceptional and helped develop the international school exchange programs within the Bandera County Sister Partnership. Erin is dedicated to educating young children to become good and responsible citizens, to love their country and state, and respect the culture, history, and traditions of our sister partners and other countries throughout the world.

 

Erin Gray has been spreading “Goodwill and Peace “ as a special “BISD School Exchange Director Ambassador” for 4 years.16:34, czeszka22
Link
sobota, 24 grudnia 2011

Info: www.24opole.pl 

 

Świątecznie oświetlony ogród przyjeżdżają oglądać turyści z okolicy, ale byli tu już także Niemcy, Holendrzy, Włosi, a nawet Amerykanie i Egipcjanie. 33 tysiące lampek w połączeniu z ręcznie robionymi ozdobami robi ogromne wrażenie.

Henryk Jaschik na emeryturze z kierowcy PKS przekształcił się w artystę. - Sam nie wiem, skąd ta pasja przyszła. Na początku miałem kilka ozdób, wiadomo - jak każdy, coś na ogrodzie, coś na oknie. Jeździłem po okolicy i podpatrywałem, jak ludzie ozdabiają swoje domy. I z roku na rok coś dokupowałem, przerabiałem - mówi.

I tak od 10 lat jego dom jest miejscem, do którego przychodzą w okresie świątecznym wycieczki z najróżniejszych stron nie tylko okolicy czy Polski, ale też i świata.

Jaschik to chyba jedyny mieszkaniec Krapkowic, który do włączenia całej iluminacji potrzebuje agregat prądotwórczy. - Mam jeszcze instalację elektryczną starego typu, wolałem się zabezpieczyć - tłumaczy. A jest co zabezpieczać, bowiem cała instalacja zużywa około 10 kW energii elektrycznej na godzinę.

Emeryt sam projektuje kolejne atrakcje, rysuje je na pergaminie, potem wycina z drewna, skleja i maluje. Niektóre z elementów wystroju są ruchome, napędzane małymi silniczkami.

- W tym roku nowością jest m.in. kolejka górska, bo jak zima to przecież i śnieg, a jak śnieg to narciarze, którzy kolejką wjeżdżają na szczyt - śmieje się Jaschik.

Przyglądając się domkom, figurkom i szopkom zachwyca prezycja, z jaką wykonane są detale. Podczas trwającej 2 tygodnie budowy makiety kościółka z Otmętu artysta nie zapomniał o wnętrzu. - Makieta ma zdejmowany dach, w środku widać ławki i nawy, jest nawet organista - opowiada Jaschik.

13:39, czeszka22
Link

Article from local weekly newspaper "Strzelec Opolski"

 

Info from TVP Opole:

http://www.tvp.pl/opole/aktualnosci/spoleczne/bombek-moc/6004187

Bombek moc

Na choince nie złocone szyszki, kolorowe światełka czy rajskie jabłuszka, a Franklin i Statua Wolności. Marek Zarębski ze Strzelec Opolskich choinkę przyozdabia bombkami związanymi ze Stanami Zjednoczonymi. Takich unikatowych cacek ma już 150, ale jego kolekcja choinkowych ozdób jest znacznie większa. 

Trzymetrowa choinka, a na niej: amerykańska flaga, Floryda, Minessota, Nowy Jork, ponad 30 stanów, do tego kilkadziesiąt amerykańskich miast, gwiazdy kina, futboliści i prezydenci. Na żywym drzewku ponad 150 bombek z motywami Stanów Zjednoczonych.

- Stany Zjednoczone wzbudzały zawsze moją namiętność od czasów szkolnych interesowałem się kulturą i historią tego kraju – mówi Marek Zarębski.

W tym domu ubieranie świątecznego drzewka zawsze zaczyna się kilka dni przed wigilią, bo tu każda ozdoba ma dobrze przemyślane miejsce. Większość tych cacek wyprodukowana została w Stanach Zjednoczonych. Za komplet czterech bombek pan Marek płacił nawet 300 złotych.

- Wszystkie robione są ręcznie, to są niepowtarzalne kształtki i - jak to się mówi - jedyne w swoim rodzaju, dlatego one stanowią dla mnie tak cenną wartość - tłumaczy Marek Zarębski.

Pasja pana Marka zaczęła się 15 lat temu, wtedy za namową dzieci na świątecznym drzewku zaczęły pojawiać się postacie z bajek. Królowa śniegu, Pinokio czy Kopciuszek. Po bajkowym drzewku, przyszedł czas na choinki strojone w dwóch kolorach, a potem w trzech, amerykańskich: białym, czerwonym i niebieskim. Dziś kolekcja ozdób liczy ponad pół tysiąca.

- Ta pasja tych bombek to jest taka pasja pokojowa – mówi Renata Kozica

A pan Marek już myśli o międzynarodowej kolekcji związanej z Unią Europejską, ale to za rok, wtedy pewnie choinkę zdominuje kolor żółty i niebieski.

Dominika Sala –Wójcik 

 Marek Zarębski hosted Michael Mazurek last june.

13:30, czeszka22
Link

Love, Peace and Joy came down on earth on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your lives! Sending the warmest Christmas wishes to you and your family. May God shower his choicest blessings on you and your family this Christmas!


And of course I hope Santa will have something special for you...

 

Polish Santa on the way to Texas...

Texas Santa on the way to Poland :)10:57, czeszka22
Link
wtorek, 20 grudnia 2011

Pictures by Elaine Mazurek Stephens

Anna Pucia with Laura and Paul Dylla of La Vernia.  Laura and Anna met in Poland this year while Laura was traveling with Father Frank and a group of Polish Texans.

During Mass, the children attend "Children's Church" for lessons about the homily and the Church.More pictures: https://picasaweb.google.com/123eSmiles/20111218SingersFromLublinPoland?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOviv8npsaCo8QE&feat=directlink

12:19, czeszka22
Link
piątek, 16 grudnia 2011

Photo by Judith Pannebaker / Bandera County Courier

Members of the Bandera County Historical Commission honored Peggy Tobin with the commission's first annual Preservation Award.

During the recent Christmas party at the Frontier Times Museum.

Precinct 4 Commissioner Doug King, who serves as liaison to the historical commission, presented her with a handcrafted wooden plaque shaped in the State of Texas on Tuesday, Dec. 6.

Tobin has served on the historical commission for over 50 years and as its chairman for more than 15 years.

Clearly surprised and pleased with the recognition, Tobin quipped, "I can't believe it. I am so pleased. If I could stand up, I would."

As historical commission member Merry Langlinais noted during the informal ceremony, "Peggy is a hard act to follow."

 

http://www.bccourier.com/Archives/News_detail.php?contentId=9570

 

Pictures and info from Elenora:

08:53, czeszka22
Link
wtorek, 13 grudnia 2011

Pictures: Małgorzata Rosa / rozmierz.blogspot.com

09:02, czeszka22
Link
 
1 , 2