RSS
poniedziałek, 29 sierpnia 2011

We like hot summer. But "hot" in european style. Last week we had Texas here! Thermometer on my kitchen windows showed 34 C degree (93 F) but this wasn't the hottest day! The hottest I noticed was 37 C - 99 F! Hot like hell!

09:00, czeszka22
Link
czwartek, 25 sierpnia 2011

Dedication of Silesia Monument Marker in Indianola, Texas. August 20, 2011. Hope you enjoy the pictures and video and can feel the special moments and importance of the historic event.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej śląskich emigrantów, Indianola, Texas, 20 sierpnia 2011. Mam nadzieję że spodobają się Wam zdjęcia i film z ceremonii odsłonięcia i odczujecie magię tego szczególnego, ważnego historycznie momentu.

Tłumaczenie napisu:

Port przypłynięcia - Indianola, Texas, USA

Ta tablica poświęcona jest pamięci imigrantów ze Śląska, regionu w obecnej Polsce, którzy przypłynęli do tego portu i osiedlili się w Teksasie od lat 50-tych do 70-tych XIX wieku.

Zasponsorowane przez Komisję Historyczną Hrabstwa Bandera

Hrabstwo Bandera, Texas, USA - odsłonięte 20 sierpnia 2011.

Dotowane przez potomków Polaków - Roy Dugosha / Długosza

Elenorę Dugosh / Długosz Goodley i Davida Lee Jureczki


The man in picture with Roy and me was the Chairman of the 125th Anniversary of 1886 Hurrican of Indianola, Phil Ellenbergber.

Człowiek na zdjęciu ze mną i Royem to Phil Ellenbergber, przewodniczący komitetu obchodów 125 rocznicy huraganu, który w 1886 roku zniszczył Indianolę.

We threw the flowers out to sea as a memorial to all the Silesia Immigrants who came to Texas.  The colors of red and white cornations were chosen to represent the colors of Poland.

Wrzuciliśmy do morza kwiaty upamiętniające wszystkich imigrantów ze Śląska, którzy przybyli do Teksasu. Kolory czerwony i biały zostały wybrane jako kolory polskiej flagi. 




We enjoyed the dedication and planning this special event.  It took many years to get it done, but now it is finished.
The Calhoun Historical Commission also wants us to place a metal standing marker with the story of Silesia immigration, next to the La Salle monument in Indianola.  This is our next project.
It was a wonderful event and special day for the Silesia Polish descendants and relatives and friends in Poland.

Best regards and hello from Texas,
Elenora Dugosh Goodley

 

Sprawiało nam radość planowanie i przygotowanie tego specjalnego wydarzenia. Zajęło to wiele lat, ale teraz jest już gotowe.

Komisja Historyczna z Calhoun chce żebyśmy ustawili metalową tablicę z historią śląskiej imigracji, zaraz obok monumentu La Salle w Indianoli (to ten wielki pomnik na zdjęciu wyżej - przyp. Aga). To nasz następny projekt.

To była wspaniała uroczystość i specjalny dzień dla wszystkich potomków Ślązaków, ich rodzin i przyjaciół z Polski.

Pozdrowienia z Teksasu,

Elenora Dugosh Goodley

film lepszej jakości można zobaczyć na Facebooku



21:44, czeszka22
Link
środa, 24 sierpnia 2011

Opolska Organizacja Turystyczna i oraz Czytelnicy nto uhonorują tych, którzy robią to najlepiej.
- Do tegorocznej edycji konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Śląska Opolskiego zgłoszono 12 propozycji - mówi Katarzyna Szydełko z OROT.
- Kapituła konkursu zbiera się już w tym tygodniu. Trzy wyróżnione oferty będą reprezentować Opolszczyznę w krajowym etapie konkursu.
Propozycje są bardzo różnorodne. Stowarzyszenie Kraina św. Anny chwali się imprezami turystyczno-rekreacyjnymi, jakie odbywają się w annogórskich pejzażach. Bogata jest oferta kędzierzyńska - "Przystań rzeczna dla jachtów i łodzi motorowych - Marina Lasoki” oraz trasy turystyczne City Walk. Stolica Opolszczyzny to m.in. ekspres dęty czy Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.
Nie brakuje też imprez masowych, znanych już w nie tylko w województwie i w kraju: Polsko-Czeska Muzyczna Fiesta z Nysy czy Międzynarodowe Targi Turystyki "W stronę słońca”.
To tylko niektóre z konkursowych propozycji.
Poza nagrodami przyznanymi przez kapitułę, Czytelnicy nto przyznają też swoje nagrody.

Wszystkie kandydatury - ich opisy i zdjęcia - znajdują się na stronie www.nto.pl/orot. Głosować można wysłając SMS na nr 71466 (koszt 1,23 zł z VAT), wpisując w treść: orot.numer kandydatury. imię i nazwisko. Przykład: orot.1.JanKowalski.

Głosowanie potrwa do 29 sierpnia

 

„Spotkanie na Wulkanie – annogórska majówka geologiczna” - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny z Krapkowic GŁOSUJ wysyłając SMS-a o treści orot.1.imienazwisko na numer 71466 (1,23 zł z VAT).

 

„Kraina Św. Anny – idealne miejsce na Twój wypoczynek” – Stowarzyszenie Kraina Św. Anny z Krapkowic. GŁOSUJ wysyłając SMS-a o treści orot.2.imienazwisko na numer 71466 (1,23 zł z VAT)

 

„Izba Przyrodniczo-Leśna i Leśne Arboretum przy leśniczówce Jaźwin w Nadleśnictwie Zawadzkie” – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie GŁOSUJ wysyłając SMS-a o treści orot.5.imienazwisko na numer 71466 (1,23 zł z VAT)

19:40, czeszka22
Link
poniedziałek, 22 sierpnia 2011

Views of people from the heights of power brought to the city in those days pride. When the dignitaries rode through the streets of Sagittarius, were often greeted enthusiastically by residents.

It was different but in the second half of September 1438 was then passed through Silesia, Polish knights, led by King Wladyslaw Warneńczykiem and his brother, Casimir IV Jagiello, who fought for influence in these areas. Casimir, after the death of the king of Bohemia, was appointed as the new ruler of part of the Czech state. But before he could arrive at the location, terrain became interested in the Austrian prince who fought for dominance. Quickly persuaded local landowners that he should be a throne, and dealt with the opposition favors Casimir.

In retaliation, the Polish king Vladislav Varna came to Silesia with 20 thousand army of knights, at that time was considered a big power. He was accompanied by his brother, Casimir IV the Jagiellonian. Lord of the Great passed through and encamped Strzelce the town camp, where the negotiations conducted with the Silesian princes that supported the Jagiellonian king of Bohemia.

Strzelce residents does not greeted them with ovation. Rience of their hostility, because the knights were known of the numerous robberies. That was also this time. To force pressure on the Silesian princes, knights with sword and fire ravaged the land of small arms. Finally, in a camp near Strzelce armistice was signed, and the princes of Casimir IV Jagiello recognized as king of Bohemia. They promised him protection, and making obeisance. The contract was worth nothing, however, because shortly after the Hungarians invaded Poland. Jagiellończycy therefore had to turn back to defend their land.

Completely different look and visit the German emperor Wilhelm II, at the turn of the century. He came to Strzelce to rest. The emperor was a lover of hunting, and the surrounding forests are perfect for this suit. It is known that hunting here in 1890, 1896, 1897 and 1902, with the last arrival involves a good story. During the hunt of his subordinates have calculated that the ruler of the shot just 50-thousand animals. It was one of the white pheasants, which were grown just to the emperor he could shoot.

Moltimer Earl, who ruled the castle in Strzelce then decided two years later in November, the emperor make an extra surprise. Wilhelm II came to the Sagittarius special train. He entered the city through a gate decorated with a welcome.

Also welcomed the distinguished guest residents, and the count sent in his honor a large party, not sparing of money. On this occasion, for example, staged a theatrical performance, which was lighted by magnesium dust (also used in photography).

In the morning the second day of the count held the emperor hunting. When Wilhelm II unveiled the stone commemorating the moment hunt 50-thousandth of art - what happened two years earlier. The Emperor of gratitude handed to Duke of Strzelce, First Class Order of the Crown.
On the hunt for local forests also visited a Nazi criminal, and one of the founders of the Third Reich - Hermann Goering. It set its sights on a forest complex in Zawadzkie, which crosses the Mala Panew. At this point, the times of Count Renard hunting castle was built, "Conti" (today Angles). The areas designated for hunting then have up to 5 thousand. hectares. Göring had been here several times. Aircraft flew along with the entire entourage, and landed on a concrete road leading from Sagittarius to Gliwice (now the A4 motorway). At the time of arrival of the commander of the Luftwaffe, the traffic on the route was held back. After landing, Göring was transported in escort vehicles and motorbikes in the direction Zawadzki. Spent here two or three days. In addition it appeared here as ministers and senior Prussian dignitaries.

In the 20s of last century Strzelce also visited Paul von Hindenburg - German field marshal, who was in those days very popular among the population. Before Adolf Hitler declared himself Führer, Hindenburg was twice elected president. It gained popularity in 1914, yet thanks to the victory at the Battle of Tannenber-Gd. As a commander, routed the army of the Russian Empire there. In his honor, the authorities have decided to rename Zabrze city name on the Hindenburg O.-S. (Short for Oberschlesien).

During his presidency, Paul von Hindenburg wanted to repay the inhabitants of Zabrze and decided to visit them. The route led through Strzelce passage, where he was greeted by crowds of people. This moment has been immortalized in a photograph - but its author is unknown.

 

Article for NTO written by Radek Dimitrow and Peter the Ponytail Smykała. Translated bo google translator

 

 

Ważni goście na ziemi strzeleckiej

Odwiedziny ludzi ze szczytów władzy przynosiły miastu w owych czasach chlubę. Gdy dostojnicy przejeżdżali ulicami Strzelec, często byli witani przez mieszkańców owacjami.

Inaczej było jednak w drugiej połowie września 1438 r. Przez Śląsk przeszli wtedy polscy rycerze na czele z królem Władysławem Warneńczykiem i jego bratem Kazimierzem IV Jagiellończykiem, którzy walczyli o wpływy na tych terenach. Kazimierz, po śmierci króla Czech, został wyznaczony na nowego władcę przez część czeskich stanów. Zanim jednak zdążył przyjechać na miejsce, terenami zainteresował się książę austriacki, który walczył o dominację. Szybko przekonał miejscowych właścicieli ziemskich, że to jemu należy się tron i rozprawił się z opozycją sprzyjającą Kazimierzowi.

W odwecie polski władca Władysław Warneńczyk przybył na Śląsk z 20 tysięczną armią rycerzy, co tamtych czasach było uznawane za dużą siłę. Towarzyszył mu jego brat Kazimierz IV Jagiellończyk. Władcy przeszli przez Strzelce Wielkie i rozbili pod miastem obóz, skąd prowadzili rokowania z książętami śląskimi, żeby poparli Jagiellończyka na króla Czech.

Mieszkańcy Strzelec nie witali wtedy władców owacjami. Odbierali ich wrogo, bo rycerze znani byli z licznych grabieży. Tak było też i tym razem. By wymusić presję na książętach śląskich, rycerze przy pomocy miecza i ognia pustoszyli ziemię strzelecką. W końcu w obozie pod Strzelcami podpisano rozejm, a książęta uznali Kazimierza IV Jagiellończyka za króla Czech. Obiecywali mu ochronę i składanie hołdu. Umowa okazała się jednak nic nie warta, bo niedługo po tym na Polskę najechali Węgrzy. Jagiellończycy musieli z tego powodu zawrócić, żeby bronić swych terenów.

Zupełnie inaczej wyglądała natomiast wizyta cesarza niemieckiego Wilhelma II, na przełomie XIX i XX wieku. Do Strzelec przyjeżdżał, żeby wypocząć. Cesarz był miłośnikiem polowania, a okoliczne lasy idealnie się do tego nadawały. Wiadomo, że polował tutaj w 1890, 1896, 1897 i 1902 r. Z tym ostatnim przyjazdem wiąże się ciekawa historia. W trakcie polowania jego podwładni wyliczyli, że władca ustrzelił właśnie 50-tysięczną zwierzynę. Był to jeden z białych bażantów, które hodowano tylko po to, żeby cesarz mógł sobie postrzelać.

Hrabia Moltimer, który władał wtedy zamkiem w Strzelcach postanowił 2 lata później w listopadzie sprawić cesarzowi dodatkową niespodziankę. Wilhelm II przyjechał do Strzelec specjalnym pociągiem. Wjechał on do miasta przez przyozdobioną bramę powitalną.

Dostojnego gościa witali ponadto mieszkańcy, a hrabia wyprawił na jego cześć duże przyjęcie, nie szczędząc przy tym pieniędzy. Z tej okazji wystawił np. przedstawienie teatralne, które oświetlane było przy pomocy pyłu magnezowego (używanego także w fotografii).

O poranku drugiego dnia hrabia zorganizował cesarzowi polowanie. Podczas niego Wilhelm II odsłonił kamień upamiętniający moment upolowania 50-tysięcznej sztuki - co wydarzyło się dwa lata wcześniej. Cesarz z wdzięczności wręczył strzeleckiemu hrabiemu Order Korony I klasy.

Na polowania do miejscowych lasów przyjeżdżał także nazistowski zbrodniarz i jeden z twórców III Rzeszy - Hermann Göring. Upatrzył on sobie kompleks leśny pod Zawadzkiem, który przecina Mała Panew. W tym miejscu, za czasów hrabiego Renarda wybudowano zamek myśliwski „Conti” (dzisiaj Kąty). Tereny wyznaczone wtedy do polowania miały aż 5 tys. hektarów. Göring był tutaj kilkukrotnie. Przylatywał samolotem wraz z całą świtą, a lądował na betonowej drodze prowadzącej od Strzelec do Gliwic (dzisiejsza autostrada A4). Na czas przylotu dowódcy Luftwaffe, ruch na trasie był wstrzymywany. Po lądowaniu Göring był przewożony w eskorcie aut i motocykli w kierunku Zawadzkiego. Spędzał tutaj po dwa, trzy dni. Poza nim pojawiali się tutaj także ministrowie i wysocy pruscy dostojnicy.

W latach 20-tych ubiegłego wieku Strzelce odwiedził także Paul von Hindenburg - niemiecki feldmarszałek, który był w tamtych czasach niezwykle popularny wśród ludności. Zanim Adolf Hitler ogłosił się führerem, Hinden-burg dwukrotnie był wybrany na urząd prezydenta. Zyskał on popularność jeszcze w 1914 r. dzięki zwycięstwie w bitwie pod Tannenber-giem. Jako dowódca, rozgromił tam armię Imperium Rosyjskiego. Na jego cześć władze Zabrza zdecydowały się przemianować nazwę miasta na Hindenburg O.-S. (skrót od Oberschlesien).

W czasie swojej prezydentury Paul von Hindenburg chciał odwdzięczyć się mieszkańcom Zabrza i postanowił ich odwiedzić. Trasa przejazdu wiodła przez Strzelce, gdzie był tłumnie powitany przez mieszkańców. Ta chwila została uwieczniona na fotografii (wyżej) - jej autor jest jednak nieznany.

NTO, autorzy: Radek Dimitrow i Piotrek Smykała



18:53, czeszka22
Link

Don't worry, summer holiday is so soon... :)

18:35, czeszka22
Link
czwartek, 18 sierpnia 2011

14 sierpnia, niedziela / 14th of August, Sunday

Sławięcice

Niedzielna msza święta / Sunday service

Spotkanie polskich i teksańskich potomków Moczygembów / Meeting of Polish and Texas Moczygembas

 

 

Kamień Śląski

Z biskupem emerytem Alfonsem Nossolem / With retired bishop of Opole, Alfons Nossol

Spotkanie rodzin - siedzi Jozef Pietruszka, którego matka z domu była Kirysh, tak jak rodzina z Teksasu (4 osoby od lewej w 2 rzędzie) / Family meeting - sitting - Józef Pietruszka whos mother's family name was Kirysh, the same as 4 Texans (staying in second rowe from left)

W pałacu odbywało się wesele. Starym zwyczajem goście zbierali do kapelusza datki... / In the palace in Kamień Śląski someone had a wedding party. Old polish tratidion says to collect some money to the hut...

... które trafiają do welonu panny młodej / ... and give it to the bride's veil

 

Opole

W katedrze / In cathedral

Spotkanie z biskupem Andrzejem Czają / Meeting with bishop Andrzej Czaja

Elaine Mazurek Stephens przed drzwiami do katedry / Elaine Mazurek Stephens in front of cathedral main gate

 

Wielowieś

Na festynie wiejskim / Local fiesta

Spotkanie Wiatrka z Teksasu z Wiatrkami z Wielowsi / Meeting Wiatrek from Texas with Wiatrek family from Wielowieś

 

Góra św. Anny

10:15, czeszka22
Link

13 i 14 sierpnia w powiecie strzeleckim i okolicach gościła kolejna grupa Teksańczyków. Tym razem byli to mieszkańcy San Antonio i okolic przywiezieni przez ks. Franciszka Kurzaja. W tej grupie była m.in. Elaine Mazurek Stephens, która do Polski przyjechała już po raz 3, w Strzelcach była 2 lata temu razem z grupą z Bandery.

Zdjęcia: Agnieszka Pospiszyl i Piotr Smykała

 

13th and 14th of August in Strzelce Opolskie County we had antoher group of guests from Texas. They were lead by father Frank Kurzaj from San Antonio. One of the guests was Elaine Mazurek Stephens, who had been in Strzelce Opolskie 2 years ago with group from Bandera.

 

13 sierpnia - 13th of August

Płużnica

Powitanie przez ks. Stanisława Bobera, proboszcza z Płużnicy / Welcoming by father Stanisław Bober, priest in Płużnica

Dwie historyczki - Elaine Mazurek Stephens z Lavernii w Teksasie i Krystyna Popanda z Płużnicy / Two historian - Elaine Mazurek Stephens from Lavernia and Krystyna Popanda from Płużnica


Z jednym z Moczygembów / With one of Moczygemba's

Nagranie dla Radia Opole / Recording for Radio Opole

Agnieszka Pospiszyl rozmawia z Teksańczykami - Rosse, Cecile i Johnem / Texas Agnes talking to Texans - Rosse, Cecile and John

Spotkanie z najstarszą mieszkanką Płużnicy, 91-letnią Anna Sznura zd. Moczygemba / Meeting with the oldest Płużnica's inhabitant - 90 y.o. Anna Sznura (maiden name Moczygemba)

 

Dom Pomocy Wzajemnej Barka / Barka center for homeless

 

 

Kadłub

Z proboszczem ks. Franciszkiem Wolnikiem / With father Franciszek Wolny, priest in Kadłub

 

Rozmierz

Z ks. Andrzejem Kowolikiem, proboszczem z Rozmierzy / With father Andrzej Kowolik, priest in Rozmierz

Elaine Mazurek Stephens z Agnieszką i Waldemarem Sobczykiem, którzy gościli ją dwa lata temu, w czasie pobytu w Strzelcach / Elaine Mazurek Stephens with Agnieszka and Waldemar Sobczyk who were her hosts 2 year ago when Elain was in Strzelce Opolskie

Przed pomnikiem współpracy Rozmierz - Teksas / In front of Rozmierz - Texas sister partnership monument

Elaine Mazurek Stephens i Piotr Smykała / Elaine Mazurek and Peter the Ponytail Smykała

W izbie pamięci / In local museum



08:49, czeszka22
Link
niedziela, 14 sierpnia 2011

The Bandera County Historical Commission is sponsoring a Monument Marker in memory of the Silesia Immigrants to be placed in Indianola, Texas.

Descendants, family members, and friends of Silesia Immigrants are invited to attend a special monument marker dedication in Indianola, Texas

A special Invitation from Bandera County Historical Chairman Roy Dugosh: On August 20, 2011, Indianola and Port Lavaca, Texas are sponsoring a special historical celebration in memory of the 1886 hurricane that took the lives of thousands of people and completely destroyed Indianola, Texas. During this historical event, the Bandera County Historical Commission will be dedicating a monument marker.

Your are cordially invited to attend a special “Monument Marker” dedication in Indianola Texas, on August 20, 2010. This marker is in memory of the Silesia Immigrants who came to Texas through the Indianola Port of Entry.

The special event will take place at the La Salle monument at Indianola Point in Indianola, Texas. Saturday, August, 20, 2011, between 9:00 AM and 11:00 AM.

 

A teraz po polsku. W 2010 roku w czasie wizyty w Teksasie byliśmy m.in. w Indianoli. To miasteczko było portem, bramą wjazdową do USA dla większości śląskich emigrantów. W 1886 miasteczko i port zostały zniszczone przez huragan. W miejscy gdzie stał port, obecnie jest pomnik upamiętniający tych, którzy tamtędy przybyli do Ameryki. Jednak tablica pamiątkowa jest poświęcona niemieckim emigrantom. O Ślązakach nie ma ani słowa. Komisja Historyczna Hrabstwa Bandera postanowiła ufundować tablicę właśnie im poświęconą. Uroczyste odsłonięcie będzie miało miejsce w sobotę, 20 sierpnia.



10:24, czeszka22
Link
środa, 10 sierpnia 2011

Today at 5 PM Janusz will be live in Radio Opole. Listen him talking about bicycle trip to Spain and Portugal! You can listen online at http://www.radio.opole.pl/posluchaj

Dzisiaj o 5 po południu Janusz będzie na żywo na antenie Radia Opole opowiadał o wyprawie rowerowej do Hiszpanii i Portugalii!

 

11:22, czeszka22
Link
 
1 , 2